Chọn mức giá:
Bộ lọc
Kiểu dáng tượng thú
Màu tượng thú
Chất liệu
Chế tác đồ thờ
Kích thước Linh Vật
Kích thước đồ thờ
Kiểu dáng tượng
Màu sắc tượng sứ decor
Được xếp hạng 0 5 sao
1.000.000VND
Đã bán 23
Được xếp hạng 0 5 sao
875.000VND
Đã bán 22
Được xếp hạng 0 5 sao
875.000VND
Đã bán 45
Được xếp hạng 0 5 sao
3.750.000VND
Đã bán 11
Được xếp hạng 0 5 sao
875.000VND
Đã bán 22
Được xếp hạng 0 5 sao
1.375.000VND
Đã bán 25
Được xếp hạng 0 5 sao
1.375.000VND
Đã bán 47
Được xếp hạng 0 5 sao
3.000.000VND
Đã bán 27
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000VND
Đã bán 42
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000VND
Đã bán 5
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000VND
Đã bán 29
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000VND
Đã bán 18
Được xếp hạng 0 5 sao
3.750.000VND
Đã bán 26
Được xếp hạng 0 5 sao
3.750.000VND
Đã bán 34
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000VND
Đã bán 22
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000VND
Đã bán 42
Được xếp hạng 0 5 sao
2.500.000VND
Đã bán 37
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 65
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 70
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 55
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 79
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 55
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 50
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 79
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 69
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 59
Được xếp hạng 0 5 sao
300.000VND
Đã bán 55
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 45
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 36
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 23
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 22
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 34
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 44
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 22
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 45
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 34
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 27
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 23
Được xếp hạng 0 5 sao
66.000VND
Đã bán 11
Được xếp hạng 0 5 sao
900.000VND
Đã bán 9
Được xếp hạng 0 5 sao
800.000VND
Đã bán 12
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 15
Được xếp hạng 0 5 sao
1.100.000VND
Đã bán 11
Được xếp hạng 0 5 sao
600.000VND900.000VND
Đã bán 19
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 17
Được xếp hạng 0 5 sao
1.000.000VND
Đã bán 24
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND
Đã bán 8
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND
Đã bán 11
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND
Đã bán 22
Được xếp hạng 0 5 sao
2.000.000VND
Đã bán 17
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.000.000VND
Đã bán 100
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.000.000VND
Đã bán 170
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.125.000VND
Đã bán 150
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.125.000VND
Đã bán 130
Được xếp hạng 0 5 sao
875.000VND
Đã bán 125
Được xếp hạng 0 5 sao
875.000VND
Đã bán 150
Được xếp hạng 0 5 sao
800.000VND
Đã bán 123
Được xếp hạng 0 5 sao
500.000VND
Đã bán 132
Được xếp hạng 0 5 sao
850.000VND
Đã bán 156
Được xếp hạng 0 5 sao
1.450.000VND
Đã bán 125
Được xếp hạng 0 5 sao
1.760.000VND
Đã bán 156
Được xếp hạng 0 5 sao
1.700.000VND
Đã bán 134
Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000VND
Đã bán 167
Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000VND
Đã bán 156
Được xếp hạng 0 5 sao
1.600.000VND
Đã bán 137
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND950.000VND
Đã bán 75
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND950.000VND
Đã bán 75
Giảm 15%
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND
Đã bán 54
Giảm 15%
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND
Đã bán 42
Được xếp hạng 4.33 5 sao
200.000VND
Đã bán 84
Được xếp hạng 3.67 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 69
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 78
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Được xếp hạng 4.25 5 sao
200.000VND
Đã bán 77
Được xếp hạng 4.33 5 sao
200.000VND
Đã bán 80
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 90
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 85
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 91
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 81
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 106
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 103
Được xếp hạng 4.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 102
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 89
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 100
Được xếp hạng 3.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 99
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 109
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 112
Được xếp hạng 4.00 5 sao
265.000VND
Đã bán 109
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 116
Được xếp hạng 4.25 5 sao
140.000VND
Đã bán 81
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 111
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 89
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 92
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 101
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 121
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 93
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 70
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 78
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 101
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 77
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 77
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 90
Được xếp hạng 3.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 89
Được xếp hạng 5.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 79
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 99
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 102
Được xếp hạng 4.00 5 sao
140.000VND
Đã bán 111
Được xếp hạng 4.50 5 sao
140.000VND
Đã bán 112
Được xếp hạng 4.50 5 sao
265.000VND
Đã bán 120
Được xếp hạng 5.00 5 sao
200.000VND
Đã bán 92
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 89
Được xếp hạng 4.75 5 sao
200.000VND
Đã bán 68
Được xếp hạng 4.75 5 sao
200.000VND
Đã bán 58
Được xếp hạng 4.67 5 sao
265.000VND
Đã bán 93
Được xếp hạng 4.80 5 sao
265.000VND
Đã bán 74
Được xếp hạng 4.50 5 sao
220.000VND
Đã bán 77
Được xếp hạng 4.50 5 sao
200.000VND
Đã bán 78

Tượng gốm sứ – Sản phẩm độc đáo đậm nét văn hóa tâm linh

Tượng gốm sứ đa dạng về kiểu dáng, chủng loại, màu sắc. Vừa là sản phẩm làm đẹp trang trí trong nhiều kiến trúc nhà cửa, đình chùa vừa có nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp.

tuong-gom-su-bat-trang-dm-banner
Tượng gốm sứ Bát Tràng cao cấp trang trí không gian

Hãy cùng Sàn Gốm tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé!

Tượng gốm sứ là gì?

Tượng là những vật có hình hài được mô phỏng theo hình người, hình thú, hình vật dụng trong đời thực hoặc theo những hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí con người.

tuong-cu-tran-hung-dao-men-ran-6
Tượng cụ Trần Hưng Đạo men rạn

Tượng gốm sứ là loại tượng được làm bằng chất liệu gốm sứ, khác với tượng gỗ hay tượng thủy tinh. Gốm được tạo nên từ đất nung. Còn sứ là một chất men đặc biệt để trang trí và làm bức tượng thêm đẹp.

tuong-ngua-mt5
Tượng nhất mã được tạo hình sắc sảo

Tượng bằng gốm sứ không chỉ đơn thuần là vật trang trí mà còn là vật quen thuộc trong văn hóa tín ngưỡng, thờ cúng tâm linh của người Việt Nam.

phat-thich-ca-mau-ni-bat-an-tam-muoi-nau
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bắt ấn Thuyết Pháp màu nâu

Những bức tượng gốm, tượng sứ thờ cúng mang đặc trưng theo phong tục tập quán của người Việt Nam như: Tượng Phật, tượng Tam Đa Phúc Lộc Thọ, tượng Di Lặc, tượng Quan Công, Thần tài – Thổ địa, Tỳ hưu…

Những nơi sản xuất các mẫu tượng gốm, tượng sứ

Những bức tượng gốm hiện nay chủ yếu được sản xuất tại các cơ sở làm gốm sứ nội địa, một số ít là nhập khẩu. Nơi làm tượng gốm sứ nổi tiếng nhất nước ta đó là làng gốm Bát Tràng. Tượng gốm Bát Tràng thường làm vật thờ cúng và trang trí.

xuong-san-xuat-phat
Xưởng sản xuất tượng Phật gốm sứ Bát Tràng

Bên cạnh đó, ở miền Nam cũng có Khu công nghiệp gốm sứ Bình Dương – Đồng Nai. Tượng gốm sứ ở đây được dùng để trang trí tiểu cảnh sân vườn.

Tại sao nên mua tượng bằng gốm sứ?

Tượng Bát Tràng được sản xuất từ loại đất sét trắng cao cấp tinh khiết. Vừa phải tạo nên xương gốm cứng chắc, vừa phải đủ dẻo, để sản phẩm không bị móp méo. Tạo hình sinh động, có hồn, khắc họa được thần thái của bức tượng.

tuong-than-tai-tho-dia-4
Tượng Bát Tràng được làm tỉ mỉ, khéo léo bởi các nghệ nhân Bát Tràng

Đồng thời, các sản phẩm tượng gốm đều được nung ở nhiệt độ cao khoảng 1200 độ C. Vì vậy có độ bền đẹp vĩnh cửu theo thời gian. Tuổi thọ sử dụng gấp 3 – 4 lần các sản phẩm thông thường khác.

tuong-cu-tran-hung-dao-men-ngoc-luc-bao-1
Tượng cụ Trần Hưng Đạo men ngọc lục bảo

Tượng gốm, tượng sứ được làm từ những loại men rạn, men ngọc, men bóng… Phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau như trưng bày phòng khách, đặt trên bàn thờ Phật, sân vườn tiểu cảnh, đình, chùa…

Các loại tượng gốm sứ phổ biến

Tượng Thần Tài – Thổ Địa gốm sứ

Tượng Thần Tài – Thổ Địa được nhiều gia đình ưa chuộng thờ cúng với mong muốn mang đến may mắn, tài lộc và mọi điều tốt lành đến với gia chủ.

tuong-than-tai-tho-dia-men-ran-ve-xanh-6
Tượng Thần Tài – Thổ Địa men rạn Bát Tràng

Sản phẩm được làm tỉ mỉ, họa tiết được vẽ tay trên đẹp mắt, lột tả đúng thần thái, nét mặt của mỗi vị thần.

Tượng Thần Tài – Thổ Địa đẹp tại Sàn Gốm

Tượng Phật gốm sứ Bát Tràng

Tượng Phật không chỉ đừng lại là một nghệ thuật để trang trí cho ngôi nhà mà còn mang rất nhiều ý nghĩa về mặt tâm linh theo phong thủy.

phat-thich-ca-mau-ni-bat-an-tam-muoi-nau
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bắt ấn Thuyết Pháp màu nâu

Vì thế xu hướng thờ tượng Phật đang được rất nhiều gia đình ưa chuộng, mang nhiều ý nghĩa tốt lành, phù hợp với gia chủ muốn cầu sự bình an, may mắn.

Tượng Phật Sư Tổ Đạt Ma

Với kỹ thuật đẽo gọt tỉ mỉ qua bàn tay đầy tài hoa của người nghệ nhân Bát Tràng để tạo ra bức tượng có những đường nét tinh xảo và sống động nhất.

tuong-phat-thong-tam-dep
Tượng Phật thông tâm đẹp

Toàn bộ bức tượng được tráng một lớp men sang trọng. Bên cạnh đó tượng còn được phối đậm nhạt hài hòa khiến bức tượng thêm phần cuốn hút.

tuong-phat-ngoi-thien-men-nau-gia-go-dep
Tượng Phật ngồi thiền men nâu giả gỗ đẹp

Tượng ngựa phong thủy gốm sứ

Tượng ngựa rất hay đươc gia đình, chủ cửa hàng dùng để trưng bày, trang trí trong nhà hoặc chính nơi làm việc.

tuong-ngua-hi-vang-de-ban-dep
Tượng ngựa hí vang để bàn đẹp

Bởi hình ảnh chú ngựa phi về một hướng ngụ ý gia chủ làm việc gì cũng mã đáo thành công, luôn luôn gặp may mắn trên con đường công danh và sự nghiêp.

tam-ma
Tượng tam mã hông thanh công danh, sự nghiệp

Các chi tiết của tượng được trau chuốt kỹ lưỡng bởi đôi bàn tay đầy tài hoa của người nghệ nhân Bát Tràng. Nên các đường nét của tượng đều rất sống động và chân thực.

Tượng gốm sứ trang trí phong thủy

Tượng gốm sứ với những thiết kế đẹp mắt, sang trọng mang nhiều ý nghĩa phong thủy. Vì thế nhiều người sử dụng tượng gốm sứ như một món đồ trang trí trong không gian đẹp mắt.

tuong-thuyen-rong-de-ban-dep
Tượng thuyền rồng để bàn tinh xảo

Tượng được người nghệ nhân Bát Tràng chế tác cầu kỳ và tỉ mỉ trong từng đường nét để mang đến cho khách hàng một sản phẩm hoàn hảo nhất. Với những nét uốn lượn mềm mại, bay bống, chân thực và sống động hơn bao giờ hết.

tuong-dau-rong-be-2
Tượng đầu rồng thời Lý gốm Bát Tràng

Tượng với ý nghĩa cầu chúc cho gia chủ làm việc gì cũng thành công và thắng lợi, công việc làm ăn, kinh doanh ngày càng tiến triển tốt đẹp.

Những mẫu tượng để bàn đẹp tại Sàn Gốm

Địa chỉ mua tượng gốm sứ Bát Tràng uy tín, chất lượng

Sàn Gốm là nơi cung cấp các loại tượng gốm trang trí, tượng phong thủy… uy tín hàng đầu toàn quốc. Tất cả sản phẩm trao đến tay khách hàng đều được trau chuốt tỉ mỉ bởi những người thợ, nghệ nhân đầy tâm huyết.

cach-lua-chon-tuong-than-tai-tho-dia-dung
Sàn Gốm cung cấp những mẫu tượng sản xuất tại Bát Tràng

Những sản phẩm tại Sàn Gốm được cung cấp trực tiếp cho người dùng, không qua trung gian. Vì vậy giá thành rẻ và phù hợp khả năng chi trả.

banner-lien-he-cua-san-gom
Thông tin liên hệ Sàn Gốm

Khi mua tượng gốm sứ tại Sàn Gốm, khách hàng được hỗ trợ các chính sách và dịch vụ đi kèm như:

  • Miễn phí tư vấn lựa chọn các mẫu tượng gốm sứ hợp phong thủy.
  • Giao mọi đơn hàng trên toàn quốc.
  • Bảo hành chất lượng của tượng gốm sứ trong quá trình vận chuyển.
  • Hoàn tiền gấp đôi nếu sản phẩm cung cấp cho khách hàng là hàng nhái kém chất lượng.
  • Một số chương trình ưu đãi khác.

Liên hệ với Sàn Gốm để được tư vấn và đặt mua các loại tượng gốm sứ rẻ, đẹp, chất lượng!

Xem thêm