Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chất liệu
Họa tiết ly sứ
Kiểu dáng ly sứ
Dung tích
Chế tác Bộ bát đĩa
Họa tiết bát đĩa
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 66
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 66
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 48
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 78
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 76
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 96
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 89
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 68
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 56
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 60
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 51
Được xếp hạng 0 5 sao
120.000VND
Đã bán 56
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 95
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 103
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 97
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 90
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 77
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 79
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 121
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 99
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 71
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 96
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 69
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 69
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 67
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND
Đã bán 79
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
63.000VND
Đã bán 230
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
40.000VND
Đã bán 386
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
80.000VND
Đã bán 396
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
80.000VND
Đã bán 384
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
48.000VND
Đã bán 375
Giảm 16%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 385
Giảm 13%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
130.000VND
Đã bán 539
Giảm 16%
Được xếp hạng 3.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 285
Giảm 8%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
120.000VND
Đã bán 536
Giảm 9%
Được xếp hạng 4.75 5 sao
100.000VND
Đã bán 286
Giảm 10%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
90.000VND
Đã bán 284
Giảm 7%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
130.000VND
Đã bán 288
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
80.000VND
Đã bán 366
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 366
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.75 5 sao
80.000VND
Đã bán 135
Giảm 14%
Được xếp hạng 3.75 5 sao
160.000VND
Đã bán 284
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
80.000VND
Đã bán 200
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
160.000VND
Đã bán 320
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
160.000VND
Đã bán 190
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 98
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 98
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
100.000VND
Đã bán 101
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 150
Giảm 9%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
150.000VND
Đã bán 176
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 176
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 132
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 144
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 105
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 108
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 103
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 132
Giảm 16%
Được xếp hạng 3.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 102
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 93
Giảm 16%
Được xếp hạng 3.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 98
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 155
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 164
Giảm 16%
Được xếp hạng 3.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 164
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 182
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 176
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 366
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 296
Giảm 16%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 185
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 285
Giảm 9%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
150.000VND
Đã bán 292
Giảm 9%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
150.000VND
Đã bán 286
Giảm 9%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
150.000VND
Đã bán 175
Giảm 14%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 104
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
160.000VND
Đã bán 90
Giảm 14%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 97
Giảm 9%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
150.000VND
Đã bán 286
Giảm 9%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
150.000VND
Đã bán 188
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 99
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 98
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 286
Giảm 20%
Được xếp hạng 3.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 90
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 158
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
126.000VND
Đã bán 368
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 223
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
126.000VND
Đã bán 322
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 210
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
80.000VND
Đã bán 177
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 186
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
50.000VND
Đã bán 342
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
50.000VND
Đã bán 343
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
50.000VND
Đã bán 180
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
50.000VND
Đã bán 229
Giảm 17%
Được xếp hạng 3.00 5 sao
50.000VND
Đã bán 210
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
100.000VND
Đã bán 560
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 377
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
160.000VND
Đã bán 2000
Giảm 14%
Được xếp hạng 3.50 5 sao
60.000VND
Đã bán 197
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
60.000VND
Đã bán 276
Giảm 18%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
45.000VND
Đã bán 264
Giảm 28%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
50.000VND
Đã bán 174
Giảm 21%
Được xếp hạng 3.50 5 sao
38.000VND
Đã bán 154
Giảm 22%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
35.000VND
Đã bán 197
Giảm 21%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
38.000VND
Đã bán 155
Giảm 21%
Được xếp hạng 3.50 5 sao
38.000VND
Đã bán 121
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
160.000VND
Đã bán 156
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 213
Giảm 23%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000VND
Đã bán 154
Giảm 23%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
50.000VND
Đã bán 134
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 285
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 298
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 137
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
160.000VND
Đã bán 124
Giảm 14%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
160.000VND
Đã bán 104
Giảm 20%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
80.000VND
Đã bán 174

Ly sứ, cốc sứ Bát Tràng cao cấp đầy đủ màu sắc dòng men giá tốt

Ly cốc sứ là sản phẩm quen thuộc và chúng ta sử dụng hàng ngày, Sàn Gốm cung cấp các sản phẩm ca sứ đa dạng mẫu , giá thành dòng men cho bạn , cung cấp bán lẻ và giá sỉ toàn quốc.

ly-su-cao-cap-dm-banner
Ly cốc sứ cao cấp chính hãng Bát Tràng

Xem thêm : Ly sứ in logo quà tặng đẹp tại Sàn Gốm

Ly sứ, cốc sứ, tách sứ Bát Tràng tại Sàn Gốm

Các mẫu ly sứ đa dạng về kiểu dáng, kích thước, màu sắc. Với nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Luôn được nhiều khách hàng lựa chọn để sử dụng trong gia đình hoặc làm quà tặng. Hãy cùng Sàn Gốm Bát Tràng tìm hiểu về loại sản phẩm ly sứ, cốc sứ này nhé.

Giá sản phẩm ly sứ in logo Bát Tràng mới nhất 17/04/2024

✔️ Loại ly sứ Giá ly sứ
✔️ Ly sứ trắng 30 000đ – 70 000đ
✔️ Ly sứ màu 40 000đ – 80 000đ
✔️ Ly sứ có nắp 40 000đ – 90 000đ
✔️ Ly sứ có quai 35 000đ – 75 000đ
✔️ Ly cafe sứ 30 000đ – 70 000đ
✔️ Ly capuchino 45 000đ – 85 000đ
✔️ Ly sứ in logo 30 000đ – 100 000đ

Đặc điểm của ly, cốc sứ Bát Tràng

Ly dùng để uống nước ,Ly sứ (cốc sứ ) là một loại thường được sử dụng cho uống đồ uống nóng, chẳng hạn như cà phê , sô cô la nóng , hoặc trà . Cốc thường có tay cầm dáng hình trụ phổ biến và chứa được lượng chất lỏng lớn hơn các loại cốc khác.

banner-ly-coc-su-1
Đặc điểm ly cốc sứ Bát Tràng

Ly sứ thường có nắp sứ hoặc nắp gỗ, silicon hoặc không, màu sắc đa dạng, thông thường ly sứ in logo màu trắng nổi bật logo hơn.

Thông thường, một cốc chứa khoảng 240–350 ml (8–12 US fl oz ; 8,3–12,5 imp fl oz ) chất lỏng. Ly sứ thường là đồ gốm nung ở nhiệt độ cao có tráng men.

Đa dạng mẫu mã ca cốc sứ

Thị trường hiện nay có đa dạng các sản phẩm ly sứ với nhiều mẫu mã và màu sắc khác nhau. Ngoài những kiểu dáng quen thuộc như hình trụ, hình tròn, hình chữ V, những người thợ luôn không ngừng tìm tòi, sáng tạo để tạo ra những mẫu mới lạ, độc đáo. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Sàn Gốm cung cấp đa dạng mẫu mã ly cốc sứ

Chất lượng cực kỳ tốt

Tất cả sản phẩm ly cốc sứ đều được trải qua quá trình lựa chọn nguyên liệu và sản xuất công phu. Nung ở nhiệt độ cao trên 1200 độ C. Do đó, khử bỏ được các tạp chất độc hại như chì, thủy ngân, cadimi… Đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.

san-xuat-ly-su-san-gom-chat-luong-min
Ly sứ đạt chất lượng cao cấp

Đồng thời, bên ngoài và bên trong sản phẩm còn được bao phủ một lớp men bóng mịn. Giúp sản phẩm không bị thẩm thấu nước ra ngoài và có khả năng giữ nhiệt lâu. Dùng tốt trong lò vi sóng.

Các mẫu cốc sứ có tính thẩm mỹ cao

Mỗi một sản phẩm ly sứ mà Sàn Gốm cung cấp đều chuẩn chỉnh đến từng chi tiết. Được trau chuốt tạo nên bởi những người thợ thủ công giỏi. Với bề mặt trơn mịn, hoa văn sắc nét, tinh tế, đầy tính nghệ thuật. Mang lại vẻ đẹp ấn tượng và thu hút.

ly-su-hoa-tiet-ve-tay-3
Các chi tiết được trau chốt tỉ mỉ, độ hoàn thiện cao

Nhiều công dụng thiết thực

Vì những chất lượng an toàn cho người dùng nên công dụng phổ biến nhất của cốc sứ là đựng đồ uống. Ngoài ra, cốc sứ còn được dùng làm vật trang trí trên bàn, hộp đựng bút, cốc đánh răng, hoặc chậu trồng cây cảnh nhỏ xinh.

cach-lam-cafe-kem-trung
Một cốc sứ đẹp mang nhiều công năng sử dụng

Giá thành rất rẻ

Giá thành rẻ chính là một yếu tố quan trọng khiến các sản phẩm ly sứ ngày càng phổ biến hơn với người dùng. Bên cạnh đó, cốc sứ cũng được nhiều công ty ưa thích lựa chọn làm quà tặng cho khách hàng, công nhân viên. Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Các loại ly, cốc, tách sứ

Cốc sứ có quai tay cầm

Ly sứ có tay cầm (quai ) Đây là sản phẩm rất được ưa chuộng và thường dùng phổ biến trong các gia đình hoặc văn phòng làm việc. Thiết kế cực kỳ tiện lợi với quai cầm chắc chắn. Có thể linh hoạt di chuyển mà không sợ rơi rớt hay bỏng tay.

Mẫu ly sứ có quai nhiều kiểu dáng và màu sắc

Ly cốc sứ có nắp

Cốc sứ có nắp đậy sẽ có ưu điểm hơn các loại cốc khác về khả năng giữ nhiệt lâu hơn và có thể loại bỏ được vi khuẩn từ ngoài xâm nhập vào. Thoải mái đựng các loại nước nóng như trà, sữa, cà phê nóng…

Những mẫu ly sứ có nắp sang trọng

Ly sứ uống cà phê

Đây là sản phẩm chuyên dùng để pha cà phê. Rất dễ bắt gặp ở hầu hết các cửa hàng kinh doanh cà phê các loại. Có nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau như tách latte, cappuccino, espresso. Các mẫu ly này sẽ có 2 phần là cốc và đĩa lót.

Ly sứ màu theo tông màu chủ đạo của quán

Bên cạnh việc các quán cà phê thường mua số lượng lớn cho hoạt động kinh doanh, người dùng còn có thể mua để dùng tại nhà theo sở thích của mình.

Ly sứ in logo quà tặng

Các mẫu ly cốc sứ trắng rất được các doanh nghiệp ưa thích lựa chọn để in logo làm quà tặng cho nhân viên trong các ngày lễ tết lớn, hoặc dành tặng để tri ân, khuyến mãi cho khách hàng.

hop-ly-su-san-gom
Ly sứ in logo thương hiệu

Vì giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo hình thức lịch sự, sang trọng, dễ dàng in ấn logo vừa có giá trị kỷ niệm lớn vừa là cách quảng bá marketing cho thương hiệu.

Mua ly sứ giá rẻ, chất lượng ở đâu?

Sàn Gốm có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và cung cấp các sản phẩm ly cốc sứ chính hãng. Với chất lượng tốt, được kiểm tra nghiêm ngặt, có bảo hành và mức giá ưu đãi hàng đầu thị trường.

banner-lien-he-cua-san-gom
Thông tin liên hệ Sàn Gốm

Tại Sàn Gốm, bạn có thể trực tiếp ngắm nhìn, chọn mua bất kỳ loại ly sứ nào mà bạn thích chỉ với vài thao tác đơn giản và nhanh chóng.

Hãy liên hệ với Sàn Gốm để được tư vấn và đặt mua các loại ly sứ giá rẻ!

Website: sangom.vn
Hotline: 0886.889.146

Xem thêm