Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chế tác đồ thờ
Họa tiết đồ thờ
Kích thước đồ thờ
Số lượng ly bộ bình nước
Chất liệu
Kích thước bát hoa
Được xếp hạng 0 5 sao
89.750.000VND
Đã bán 1
Được xếp hạng 0 5 sao
88.750.000VND
Đã bán 1
Được xếp hạng 0 5 sao
111.250.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 0 5 sao
89.750.000VND
Đã bán 1
Được xếp hạng 0 5 sao
88.750.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 0 5 sao
89.750.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 0 5 sao
88.750.000VND
Đã bán 3
Được xếp hạng 0 5 sao
106.250.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 0 5 sao
101.750.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 0 5 sao
111.250.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 0 5 sao
81.750.000VND
Đã bán 1
Được xếp hạng 0 5 sao
89.750.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 0 5 sao
2.000.000VND
Đã bán 17
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.350.000VND1.650.000VND
Đã bán 35
Được xếp hạng 5.00 5 sao
600.000VND750.000VND
Đã bán 52
Được xếp hạng 0 5 sao
2.280.000VND
Đã bán 25
Được xếp hạng 0 5 sao
1.050.000VND
Đã bán 45
Được xếp hạng 0 5 sao
900.000VND
Đã bán 20
Được xếp hạng 0 5 sao
1.350.000VND2.700.000VND
Đã bán 50
Được xếp hạng 0 5 sao
840.000VND1.320.000VND
Đã bán 37
Được xếp hạng 0 5 sao
840.000VND1.320.000VND
Đã bán 35
Được xếp hạng 0 5 sao
1.440.000VND
Đã bán 19
Được xếp hạng 0 5 sao
1.350.000VND
Đã bán 15
Được xếp hạng 0 5 sao
2.700.000VND3.750.000VND
Đã bán 36
Được xếp hạng 0 5 sao
900.000VND1.800.000VND
Đã bán 50
Được xếp hạng 0 5 sao
840.000VND1.200.000VND
Đã bán 35
Được xếp hạng 0 5 sao
2.100.000VND3.000.000VND
Đã bán 32
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND700.000VND
Đã bán 154
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND700.000VND
Đã bán 200
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND700.000VND
Đã bán 38
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND700.000VND
Đã bán 121
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND700.000VND
Đã bán 71
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND700.000VND
Đã bán 50
Được xếp hạng 0 5 sao
375.000VND700.000VND
Đã bán 89
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND700.000VND
Đã bán 145
Được xếp hạng 0 5 sao
100.000VND700.000VND
Đã bán 155
Giảm 3%
Được xếp hạng 0 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 26
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 34
Giảm 24%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 16
Giảm 24%
Được xếp hạng 4.63 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 20
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.63 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 15
Giảm 24%
Được xếp hạng 4.86 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 18
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.38 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 15
Giảm 24%
Được xếp hạng 4.29 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 21
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.13 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 13
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 17
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 12
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 4
Giảm 3%
Được xếp hạng 3.80 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 13
Giảm 24%
Được xếp hạng 4.60 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 9
Giảm 3%
Được xếp hạng 3.00 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 11
Giảm 24%
Được xếp hạng 4.40 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 7
Giảm 24%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 13
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 5
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 8
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 7
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 5
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 4
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 10
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 4
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 3
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.40 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 5
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.20 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Giảm 3%
Được xếp hạng 4.33 5 sao
10.220.000VND
Đã bán 6
Được xếp hạng 4.25 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 4
Được xếp hạng 4.75 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 6
Được xếp hạng 3.75 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 3
Được xếp hạng 4.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 5
Được xếp hạng 4.25 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 7
Được xếp hạng 4.50 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 6
Giảm 11%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
2.235.000VND
Đã bán 3
Được xếp hạng 4.50 5 sao
10.160.000VND
Đã bán 5
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.985.000VND
Đã bán 7
Được xếp hạng 4.25 5 sao
22.000.000VND
Đã bán 7
Được xếp hạng 4.25 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 3
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.765.000VND
Đã bán 5
Được xếp hạng 4.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 8
Được xếp hạng 4.50 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 6
Được xếp hạng 4.00 5 sao
9.400.000VND
Đã bán 7
Được xếp hạng 3.50 5 sao
1.985.000VND
Đã bán 8
Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.500.000VND
Đã bán 3
Được xếp hạng 5.00 5 sao
9.500.000VND
Đã bán 7
Được xếp hạng 4.00 5 sao
8.000.000VND
Đã bán 5
Được xếp hạng 3.50 5 sao
3.600.000VND
Đã bán 4
Được xếp hạng 4.00 5 sao
350.000VND
Đã bán 68
Được xếp hạng 4.67 5 sao
570.000VND
Đã bán 56
Được xếp hạng 5.00 5 sao
380.000VND
Đã bán 62
Được xếp hạng 4.33 5 sao
690.000VND1.300.000VND
Đã bán 48
Được xếp hạng 4.67 5 sao
350.000VND700.000VND
Đã bán 60
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 43
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 66
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67
Được xếp hạng 0 5 sao
396.000VND792.000VND
Đã bán 70
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND944.000VND
Đã bán 68
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 58
Được xếp hạng 0 5 sao
858.000VND1.716.000VND
Đã bán 64
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 66
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND944.000VND
Đã bán 74
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 64
Được xếp hạng 0 5 sao
572.000VND1.144.000VND
Đã bán 65
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 72
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 70
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67
Được xếp hạng 0 5 sao
418.000VND836.000VND
Đã bán 64
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 59
Được xếp hạng 0 5 sao
460.000VND924.000VND
Đã bán 62
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 66
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 65
Được xếp hạng 0 5 sao
352.000VND704.000VND
Đã bán 72
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 74
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 63
Được xếp hạng 0 5 sao
462.000VND924.000VND
Đã bán 72
Được xếp hạng 0 5 sao
572.000VND1.144.000VND
Đã bán 54
Được xếp hạng 0 5 sao
198.000VND396.000VND
Đã bán 86
Được xếp hạng 0 5 sao
550.000VND1.100.000VND
Đã bán 64
Được xếp hạng 0 5 sao
506.000VND1.012.000VND
Đã bán 67

Bộ Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng cao cấp đầy đủ các dòng men

Đồ thờ Bát Tràng từ xưa đến nay luôn được nhiều người đánh giá là đỉnh cao của đồ thờ cúng bằng gốm sứ tại Việt Nam. Mỗi bộ đồ thờ bao gồm rất nhiều phụ kiện khác nhau tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng của mỗi người.

do-tho-cung-dm-banner
Bát Tràng cung cấp đồ thờ cúng gốm sứ đa dạng dòng men

Hãy cùng Sàn Gốm Bát Tràng tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé!

Bộ đồ thờ Bát Tràng là gì?

Bộ đồ thờ Bát Tràng là bộ đồ thờ bằng gốm sứ sản xuất ở làng gốm Bát Tràng được sử dụng cho bàn thờ phật , bàn thờ gia tiên, bàn thờ thổ công, bàn thờ ông táo, bàn thờ thần tài – thổ địa, bàn thờ ban thờ thiên , trong các đình , miếu thờ, đền, chùa hay những nơi có phong tục thờ cúng tâm linh

✅  Đồ thờ gia tiên ✅  Ban thờ Phật
✅  Thần Tài – Thổ Địa ✅  Ban thờ  ông Táo

Các sản phẩm đồ thờ Bát Tràng Sàn Gốm thường có

Bộ đồ thờ bát tràng có nhiều kích thước phù hợp cho bàn thờ gia tiên tại gia , bàn thờ chung cư , sử dụng được cho các loại bàn thờ , tủ thờ , sập thờ trong gia đình

van-khan-cung-gia-tien-2
Thờ cúng tổ tiên là một trong những tục lệ đã có từ lâu đời của người dân Việt Nam

Sản phẩm da dạng nhiều dòng men như men rạn , men lam , men vàng, chế tác thủ công  và chế tác bộ đồ thờ dát vàng  bộ đồ thờ vuốt tay cao cấpbộ đồ thờ vẽ vàng từ các nghệ nhân 

Sản phẩm  Kích cỡ  Sản phẩm  Kích cỡ 
✅  Bộ Đỉnh Hạc S1 , S2 , S3 , S4 ✅  Mâm bồng   S1 , S2 , S3 , S4
✅  Nậm rượu   S1 , S2 , S3 , S4 ✅  Bát Hương  H12 , H14 , H16, H18, H20
✅  Lọ hoa  H12 , H14 , H16, H18,H20 , H22, H26 ✅  Chóe Thờ   S1 , S2 , S3 , S4
✅  Kỷ thờ  S1 , S2 , S3 , S4 ✅  Đèn thờ S1 , S2 , S3 , S4
✅  Chân nến S1 , S2 , S3 , S4 ✅  Ống Hương S1 , S2 , S3 , S4

Ưu điểm của bộ đồ thờ cúng bằng gốm sứ Bát Tràng

Bộ Đồ thờ bằng gốm sứ Bát Tràng là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng ưu ái lựa chọn cho không gian thờ cúng vì nhiều ưu điểm vượt trội:

  • Được sản xuất thủ công 100%. Nguyên liệu chế tác là từ loại đất sét dẻo cao cấp (đất Cao Lanh). Trải qua quá trình nung ở nhiệt độ cao lên đến 1300 độ C. Vì vậy có độ bền chắc. Độ kết dính trong xương gốm cao nên không bị thấm nước.
  • Họa tiết, hoa văn trang trí như hoa sen, rồng phượng, công đào… được vẽ tay hoặc chạm, khắc, đắp nổi tinh xảo. Toát lên vẻ cổ kính, uy nghiêm. Mang đậm nét văn hóa Việt. Thể hiện những giá trị sống và giá trị tâm linh ý nghĩa.
  • Đồ thờ gốm Bát Tràng có đa dạng các loại men như men rạn, men lam, men ngọc lục bảo… Với nhiều sản phẩm, nhiều kích thước khác nhau nên giá thành cũng nhiều mức từ thấp đến cao.
  • Bộ Đồ thờ Bát Tràng thể hiện đầy đủ 5 yếu tố của ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Được thiết kế chứa đựng nhiều ý nghĩa phong thủy. Mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Bộ đồ thờ cúng đầy đủ gồm những gì? Ý nghĩa của từng vật phẩm

Bát hương

Bát hương là vật phẩm quan trọng nhất trong mỗi bộ đồ thờ. Dùng để cắm hương khi cúng. Vị trí đặt ở chính giữ bàn thờ và trước lư đỉnh đồng.

cach-bay-bat-huong-tren-ban-tho-5
Bát hương trên bàn thờ Phật

Những nén hương thể hiện lòng thành hiếu thảo với tổ tiên và lời khấn cầu những điều tốt đẹp. Do đó, bát hương có ý nghĩa luôn hướng về tổ tiên và các bậc thần thánh.

Bát hương gốm sứ dày dặn, bền chắc

Có thể sử dụng bộ đồ thờ 1 bát hương , 3 bát hương 5 bát hương tùy theo phong tục và điều kiện mỗi gia đình.

cac-kich-thuoc-bat-huong
Bát hương có rất nhiều kích thước phù hợp với từng kích cỡ bàn thờ

Ống hương

Ống hương Bát Tràng là một món đồ có hình trụ dài. Chuyên dùng để đựng hương (nhang) trên bàn thờ. Giúp bàn thờ sạch sẽ và gọn gàng hơn.

ong-huong-rong-ve-vang-5
Ống hương men rạn họa tiết rồng vẽ vàng đẹp

Nó mang ý nghĩa tâm linh đó là việc bảo quản những nén hương giống như lưu giữ và gửi gắm lòng thành đến người đã khuất.

Ống hương trên bàn thờ sang trọng

Bộ bát cúng

Bộ bát cúng cơm được dùng để đựng đồ ăn, cơm trắng dâng lên tổ tiên. Với mong muốn tổ tiên nơi chín suối có được bữa ăn no đủ đàng hoàng.

bo-bat-tho-men-ran-dap-noi-cuon-thu
Bộ bát thờ men rạn đắp nổi họa tiết cuốn thư

Vì vậy, nó mang ý nghĩa chia sẻ những gì tốt đẹp nhất cho người thân thương.

bo-bat-tho-hoa-tiet-song-long-chau-trang-ve-vang
Bộ bát thờ men lam họa tiết song long chầu trăng

Lọ hoa thờ

Trên mỗi bàn thờ thường sẽ có 1 đến 2 lọ hoa để cắm hoa tươi trong những ngày rằm, mùng một, hay lễ Tết.

lo-hoa-tho-mieng-luon-song-hoa-tiet-hoa-sen-ve-vang-sg-lht07 (4)
Lọ hoa men lam vẽ vàng đẹp

Lọ hoa tươi trên bàn thờ tạo cảm giác yên bình, thanh tịnh cho không gian thờ cúng.

ban-tho-tho-dia-than-tai-5
Lọ hoa trên bàn thờ Thần Tài thường mang rất nhiều ý nghĩa

Mâm bồng

Mâm bồng là một cái đĩa chân cao dùng để bày hoa quả, bánh kẹo hay tiền mã khi cúng. Thể hiện tấm lòng của người thờ cúng muốn dâng lên tổ tiên và chư vị thánh thần những điều tốt đẹp nhất.

mam-bong-rong-ve-vang-4
Mâm bồng Bát Tràng chất lượng cao

Bạn có thể chọn 1, 2 hoặc 3 mâm bồng tùy theo mong muốn và kích thước bàn thờ. 

Họa tiết trên mâm bồng Bát Tràng

Kỷ thờ

Trong bất kỳ nghi lễ cúng nào cũng đều có chén nước, trà hoặc rượu để dâng cúng. Kỷ chén được bày trí trên bàn thờ sẽ góp phần làm lễ cúng được trang trọng hơn.

Bộ kỷ thờ gốm sứ 5 chén

Bộ kỷ chén có 2 loại là loại 3 chén và loại 5 chén. Loại 3 chén thể hiện sự thành tâm của gia chủ dâng lên 3 ngôi: Thần linh, gia tiên, bà cô ông mãnh. Còn loại 5 chén gồm 3 chén chính giữa dâng cho thần linh, 2 chén ở 2 bên lần lượt là dâng cho gia tiên và bà cô ông mãnh.

Bộ kỷ thờ Bát Tràng chất lượng

Đèn thờ

Công dụng của đèn thờ là để thắp sáng ban thờ hoặc dùng để đốt hương, vàng mã. Có thể dùng loại đèn dầu hoặc đèn điện. Đèn thờ thường được cháy liền mạch trong các nghi lễ của người Việt như Tết, Rằm hay 49 ngày sau đám tang.

den-dau-tho-dap-noi-tai-vuong-men-lam
Đèn thờ men lam sang trọng

Ý nghĩa tạo sự ấm cúng trên bàn thờ thiêng liêng. Soi sáng đường lối để mời tổ tiên về chung vui cùng con cháu. Bên cạnh đó. ánh sáng của đèn thờ tượng trưng cho hành Hỏa giúp cân bằng ngũ hành trên bàn thờ.

Đèn thờ gốm sứ đa dạng kiểu dáng

Chóe cúng

Chóe thờ dùng để đựng muối, gạo và nước sạch. Mong muốn người thân ở nơi suối vàng cũng có cuộc sống đủ đầy.

choe-sen-ve-vang-4
Chóe thờ họa tiết sen vẽ vàng

Vì trong suy nghĩ của của người Việt, người chết đi vẫn còn tận hưởng cuộc sống ở bên kia. Bên cạnh đó, cũng thể hiện sự cầu mong tổ tiên phù hộ của gia chủ.

Các mẫu chóe thờ tại Sàn Gốm

Bộ Đỉnh hạc

Bộ đôi chim Hạc đứng trên lưng rùa chầu hai bên đỉnh thờ. Mang lại sự kết hợp hài hòa giữa trời và đất. Chim Hạc có ý nghĩa thanh cao và trường tồn. Biểu tượng cho mong muốn có được cuộc sống trường thọ, ấm no, hạnh phúc.

bo-dinh-hac-men-lam-bat-trang-hoa-tiet-ve-tay
Bộ đỉnh hạc men lam Bát Tràng họa tiết vẽ tay

Lư hương được đặt ở chính giữa bàn thờ, dùng để đốt trầm hương. Trên nắp đỉnh là hình ảnh con nghê với dáng vẻ oai nghiêm. Nó là biểu tượng của tứ linh giúp hóa giải hung khí, phù trợ cho gia chủ. Lư hương trên bàn thờ giúp thanh lọc không khí, góp phần tạo nên không gian thờ ấm cúng, thành kính.

bo-dinh-hac-men-ran-bat-trang-2
Bộ đỉnh hạc men rạn đẳng cấp

Giá bộ đồ thờ Bát Tràng bao nhiêu?

Giá bộ đồ thờ bằng sứ phụ thuộc vào kích thước, dòng men, hoa văn chế tác. Theo đó, tùy vào chủng loại sản phẩm và số lượng mua mà mỗi bộ đồ thờ sẽ có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Đặc biệt như bộ đồ thờ dát vàng sang trọng có thể có giá đến vài trăm triệu đồng.

Những mẫu đồ thờ Bát Tràng sang trọng

Địa chỉ bán đồ thờ cúng gốm sứ Bát Tràng chất lượng, giá tốt

Nếu băn khoăn về một địa chỉ cung cấp những món đồ cúng gốm sứ Bát Tràng giá tốt thì có thể đến với Sàn Gốm. Tại đây mang đến những sản phẩm thờ cúng chất lượng, chính hãng Bát Tràng.

gom-tam-linh-banner
Gốm sứ tâm linh chính hãng Bát Tràng

Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp đem đến những sản phẩm chất lượng với mức giá phải chăng nhất trên thị trường. Đặc biệt đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tốt nhất từ tư vấn, mua hàng cho đến khi giao hàng tận tay.

Tại đây chúng tôi đã chuẩn hóa về các chính sách vận chuyển, đổi trả phù hợp, cùng với đó là các chương trình ưu đãi hấp dẫn.

bo-do-tho-gom-su-banner
Sàn Gốm – Cung cấp bộ đồ thờ gốm sứ chính hãng Bát Tràng

Khách hàng có thể đặt hàng online tại Sàn Gốm và chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi theo yêu cầu. Mọi thắc mắc hãy liên hệ đến chúng tôi qua Hotline 0886 889 146 để nhận được tư vấn cụ thể hơn nhé!

Xem thêm