Chọn mức giá:
Bộ lọc
Chất liệu
Họa tiết Bình Hút Lộc
Chế tác Mai bình
Họa tiết Mai bình
Kích thước Bình Hút Lộc
Kích thước Mai bình
Chế tác hồ lô
Họa tiết Hồ Lô
Chế tác bảo bình
Họa tiết bảo bình
Màu sắc bảo bình
Được xếp hạng 0 5 sao
37.500.000VND
Đã bán 46
Được xếp hạng 0 5 sao
18.750.000VND
Đã bán 87
Được xếp hạng 0 5 sao
23.750.000VND
Đã bán 66
Được xếp hạng 0 5 sao
1.280.000VND
Đã bán 120
Được xếp hạng 0 5 sao
1.280.000VND
Đã bán 150
Được xếp hạng 0 5 sao
1.280.000VND
Đã bán 46
Được xếp hạng 0 5 sao
1.280.000VND
Đã bán 76
Được xếp hạng 0 5 sao
2.000.000VND
Đã bán 45
Được xếp hạng 0 5 sao
1.150.000VND
Đã bán 37
Được xếp hạng 0 5 sao
2.000.000VND
Đã bán 25
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 41
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 37
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.250.000VND6.250.000VND
Đã bán 43
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.325.000VND4.000.000VND
Đã bán 34
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 30
Giảm 16%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
16.900.000VND
Đã bán 10
Giảm 16%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
16.900.000VND
Đã bán 15
Giảm 17%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 14
Giảm 17%
Được xếp hạng 3.00 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 11
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 5
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.00 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 13
Được xếp hạng 5.00 5 sao
28.000.000VND
Đã bán 4
Được xếp hạng 4.50 5 sao
58.000.000VND
Đã bán 3
Được xếp hạng 4.00 5 sao
58.000.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 4.00 5 sao
58.000.000VND
Đã bán 1
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000VND
Đã bán 3
Được xếp hạng 4.50 5 sao
10.000.000VND
Đã bán 2
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 53
Được xếp hạng 3.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 67
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 94
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 65
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 97
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 74
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 85
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 151
Được xếp hạng 3.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 85
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 87
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 132
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.250.000VND7.750.000VND
Đã bán 76
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.325.000VND6.250.000VND
Đã bán 86
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND7.000.000VND
Đã bán 63
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 58
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 69
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 92
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 67
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 87
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND7.000.000VND
Đã bán 165
Được xếp hạng 4.33 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 83
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 75
Được xếp hạng 4.50 5 sao
8.750.000VND
Đã bán 58
Được xếp hạng 4.50 5 sao
13.250.000VND
Đã bán 68
Được xếp hạng 4.20 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 67
Được xếp hạng 4.50 5 sao
2.150.000VND6.250.000VND
Đã bán 72
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.325.000VND5.000.000VND
Đã bán 58
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.750.000VND10.750.000VND
Đã bán 18
Giảm 17%
Được xếp hạng 4.25 5 sao
1.200.000VND10.950.000VND
Đã bán 17
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.100.000VND10.750.000VND
Đã bán 27
Được xếp hạng 4.67 5 sao
825.000VND8.500.000VND
Đã bán 62
Được xếp hạng 5.00 5 sao
825.000VND2.950.000VND
Đã bán 55
Được xếp hạng 4.75 5 sao
825.000VND8.000.000VND
Đã bán 43
Được xếp hạng 4.67 5 sao
825.000VND6.800.000VND
Đã bán 46
Được xếp hạng 4.00 5 sao
825.000VND6.800.000VND
Đã bán 53
Được xếp hạng 4.67 5 sao
1.200.000VND11.750.000VND
Đã bán 24
Được xếp hạng 4.33 5 sao
825.000VND8.990.000VND
Đã bán 39
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.500.000VND10.000.000VND
Đã bán 28
Được xếp hạng 4.50 5 sao
5.500.000VND10.000.000VND
Đã bán 36
Được xếp hạng 4.50 5 sao
825.000VND8.900.000VND
Đã bán 37
Được xếp hạng 5.00 5 sao
825.000VND8.900.000VND
Đã bán 34
Được xếp hạng 4.50 5 sao
3.950.000VND11.250.000VND
Đã bán 14
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.950.000VND11.250.000VND
Đã bán 18
Giảm 11%
Được xếp hạng 4.50 5 sao
8.900.000VND
Đã bán 20
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.200.000VND11.250.000VND
Đã bán 17
Được xếp hạng 4.33 5 sao
1.200.000VND11.250.000VND
Đã bán 15
Được xếp hạng 4.00 5 sao
1.200.000VND11.250.000VND
Đã bán 11
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000VND11.250.000VND
Đã bán 15
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000VND9.750.000VND
Đã bán 10
Được xếp hạng 0 5 sao
1.200.000VND9.750.000VND
Đã bán 15
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000VND9.750.000VND
Đã bán 14
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 11
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 9
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 13
Giảm 11%
Được xếp hạng 0 5 sao
25.000.000VND
Đã bán 8
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 12
Giảm 17%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 4
Giảm 17%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 12
Giảm 17%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 10
Giảm 17%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.500.000VND
Đã bán 7
Giảm 16%
Được xếp hạng 0 5 sao
16.900.000VND
Đã bán 8
Giảm 21%
Được xếp hạng 0 5 sao
17.000.000VND
Đã bán 11
Giảm 11%
Được xếp hạng 0 5 sao
25.000.000VND
Đã bán 10
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 9
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 12
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 13
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 6
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 4
Giảm 9%
Được xếp hạng 0 5 sao
30.000.000VND
Đã bán 5
Được xếp hạng 4.00 5 sao
825.000VND9.750.000VND
Đã bán 28
Được xếp hạng 4.00 5 sao
3.250.000VND8.000.000VND
Đã bán 32
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.150.000VND4.000.000VND
Đã bán 34
Được xếp hạng 4.00 5 sao
2.150.000VND4.000.000VND
Đã bán 39
Được xếp hạng 5.00 5 sao
825.000VND8.750.000VND
Đã bán 48
Được xếp hạng 3.50 5 sao
825.000VND8.750.000VND
Đã bán 48
Được xếp hạng 5.00 5 sao
825.000VND2.750.000VND
Đã bán 68
Được xếp hạng 5.00 5 sao
750.000VND2.750.000VND
Đã bán 55
Được xếp hạng 5.00 5 sao
750.000VND8.000.000VND
Đã bán 44
Được xếp hạng 5.00 5 sao
750.000VND8.000.000VND
Đã bán 48
Được xếp hạng 5.00 5 sao
825.000VND8.750.000VND
Đã bán 36
Được xếp hạng 4.00 5 sao
750.000VND8.000.000VND
Đã bán 35
Được xếp hạng 4.00 5 sao
750.000VND8.000.000VND
Đã bán 31
Được xếp hạng 4.50 5 sao
750.000VND8.000.000VND
Đã bán 30
Được xếp hạng 4.33 5 sao
750.000VND8.000.000VND
Đã bán 35
Được xếp hạng 5.00 5 sao
750.000VND8.000.000VND
Đã bán 26
Được xếp hạng 5.00 5 sao
825.000VND8.750.000VND
Đã bán 32
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.750.000VND
Đã bán 30
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.750.000VND
Đã bán 37

Bình gốm phong thủy Bát Tràng Chiêu tài lộc bình an

Các mẫu bình gốm phong thủy Bát Tràng tại Sàn Gốm đa dạng mẫu mã kiểu dáng, giá thành,  thủy là yếu tố được rất nhiều người quan tâm, bởi vậy mà cách lựa chọn và bài trí đồ phong thủy cũng rất quan trọng.

binh-gom-phong-thuy-dm-banner
Bình gốm phong thủy thu hút tài lộc

Trong bài viết này, Sàn Gốm sẽ giới thiệu tới các bạn về bình gốm Bát Tràng phong thủy và tổng hợp những kiến thức cần phải biết khi dùng bình gốm trang trí văn phòng, nhà cửa.

Bình gốm phong thuỷ Bát Tràng là gì?

Bình gốm phong thủy Bát Tràng  là vật phẩm được nhiều người ưa chuộng, dùng để trang trí không gian nhà ở, văn phòng làm việc.

mai-binh-ma-dao-thanh-cong-dap-noi-mau-do
Mai bình phong thủy Bát Tràng đẹp

Bình thường có dáng cơ bản là phần miệng loe, thắt lại ở cổ và loe ra ở phần thân. Kiểu dáng này mang ý nghĩa hút phúc khí tốt vào phần thân càng nhiều càng tốt và được cô đọng, giữ chặt ở đáy bình, thể hiện sự ưu nhã cao quý và quyền lực.

mai-binh-tich-loc-sg
Những mẫu bình tích lộc tốt cho gia chủ

Đây là dòng linh phẩm được thiết kế nhiều kiểu dáng, họa tiết, màu sắc và kích cỡ để gia chủ có thể những vị trí quan trọng trong không gian. 

binh-hut-loc-size-18-men-lam-hoa-tiet-ma-dao-thanh-cong-gom-su-bat-trang-4
Bình hút lộc men lam Bát Tràng

Bình gốm phong thủy gồm những loại bình thông dụng như bình hút lộc, mai bình, lộc bình hay một số dáng bình mới như lọ tỏi ngỗng, lọ tỏi phệ, lọ tỳ bà. 

Những mẫu bình gốm phong thủy được ưa chuộng

Những loại bình gốm phong thủy tốt cho gia chủ

Bình hút lộc

Bình hút lộc là vật phẩm được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, giá trị phong thủy và giá trị sử dụng. Bình hút lộc có thiết kế miệng rộng, phần cổ hẹp và phần thân phình rộng với ý nghĩa tài lộc sẽ được hút từ miệng và lưu trữ lại ở phần đáy bình. Đây là vật phẩm phong thủy giúp thu hút tài lộc, công danh thăng tiến. Đặc biệt phù hợp với những người làm ăn kinh doanh.

binh-hut-loc-ngu-hanh-tuong-sinh (2)
Bình hút lộc phù hợp cho từng bản mệnh

Dòng sản phẩm bình hút lộc thu hút với đa dạng mẫu mã từ in hoặc vẽ lên bề mặt bình cho đến những sản phẩm được đắp nổi tỉ mỉ các họa tiết cao cấp bởi nghệ nhân Bát Tràng. 

binh-hut-loc-bat-trang-ve-kim (8)
Mẫu bình hút lộc vẽ vàng kim đẹp

Mỗi họa tiết trên bình đều được thực hiện thủ công cực kỳ tỉ mỉ, toát lên vẻ đẹp thanh cao, quyền quý. Những họa tiết như Vạn sự như ý, Thuận buồm xuôi gió, Mã đáo thành công, Công Đào, Sen Chép,… đều mang ý nghĩa tốt đẹp, công danh tài lộc phát triển, xua đuổi tà khí, giúp gia đình gia chủ an khang thịnh vượng, làm ăn thuận lợi. Điều này lý giải tại sao mẫu sản phẩm này được nhiều người ưa chuộng như vậy.

binh-hut-loc-bat-trang-dap-noi (14)
Bình hút lộc họa tiết đắp nổi sang trọng

Mai bình

Mai bình tích lộc chính là một trong những bảo vật phong thủy may mắn. Có hình dáng gần giống với bình hút tài lộc. Phần bụng phình to ra và phần cổ được thu nhỏ dần đến gần miệng. Điểm khác là được thiết kế với kích cỡ và chiều cao lớn hơn.

mai-binh-thuan-buom-xuoi-gio
Mai bình thuận buồm xuôi gió

Nhiều gia chủ còn đặc biệt yêu thích chọn mua mai bình tích lộc như một món đồ trưng bày. Bởi chúng có tính thẩm mỹ cao với thiết kế tinh xảo và hoạ tiết chạm khắc bắt mắt. Mang đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho không gian trưng bày.

mai-binh-tich-loc-hoa-tiet-kim-ke
Mai bình tích lộc họa tiết đẹp mắt

Về chất liệu, mai bình tích lộc được chế tác thủ công bằng đất sét và nung ở nhiệt độ cao trên 1200 độ C tại làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Màu sắc, hoa văn và họa tiết trên mai bình tích lộc là điểm nổi bật mà bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Bởi chúng được khắc họa rõ nét, tinh xảo thông qua bàn tay lành nghề của các nghệ nhân gốm.

Những mẫu mai bình Bát Tràng sang trọng

Lộc bình

Lộc bình thường được dùng làm vật trang trí cho không gian thêm ấn tượng và sang trọng. Không chỉ vậy, trong phong thủy, lộc bình còn có nhiều công năng đặc biệt.

loc-binh-gom-su (4)
Lộc bình gốm sứ phong thủy

Hình dáng lộc bình tuân theo nguyên tắc “hình nào khí nấy”. Nghĩa là phần miệng lớn để thu hút tài lộc vào nhà. Miệng thắt để lưu giữ, bảo vệ vượng khí, may mắn, không để thất thoát, tiêu hao. Thân phình ra để có thể chứa đựng và bảo toàn tốt tiền tài trong nhà. Bên cạnh đó, lộc bình còn được biết đến như “tấm bình phong”. Có khả năng trấn giữ, bảo vệ ngôi nhà trước sự xâm phạm của ma quỷ.

loc-binh-gom-su (1)
Cặp lộc bình đắp nổi tinh xảo

Xung quanh thân bình thường được khắc họa nhiều họa tiết khác nhau như hình tứ cảnh, phú quý trường xuân, sen hạc, chữ phúc đức, sen chép… Mỗi họa tiết sẽ hàm chứa những ý nghĩa, mong muốn khác nhau. Bạn có thể lựa chọn đôi lộc bình phù hợp dựa trên sở thích, cung mệnh của gia chủ.

Cách lựa chọn bình gốm chiêu tài lộc, bình an

Mỗi không gian nhà ở sẽ phù hợp với những kiểu dáng bình tài lộc khác nhau. Thiết kế bình sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc đem lại may mắn cho gia chủ.

Thông thường, những chiếc bình có miệng loa, cổ thon và đáy rộng sẽ đựa lựa chọn. Bởi theo quan niệm của người xưa, tài lộc sẽ dễ hút vào những chiếc bình có miệng loe, cổ thon và những chiếc bình có đáy rộng sẽ giữ tài lộc ở lại cùng gia chủ.

Chọn bình phong thủy cho người mệnh Kim, mệnh Mộc

Bên cạnh đó, những họa tiết, hoa văn được in trên bình tài lộc cũng rất quan trọng. Mỗi chiếc bình hút tài lộc sẽ được làm với mẫu mã và họa tiết trang trí khác nhau và mỗi họa tiết mang 1 hàm ý riêng. Vậy nên tùy thuộc vào nhu cầu của mình, bạn có thể lựa chọn bình hút lộc vẽ vàng với họa tiết phù hợp.

binh-phong-thuy-dm-3
Người mệnh thủy nên đặt bình phong thủy

Bản mệnh là một trong những yếu tố quan trọng cho gia chủ. Màu sắc của các loại bình ứng với từng mệnh phù hợp với gia chủ. 

binh-phong-thuy-dm-1
Bình phong thủy cho người mệnh Hỏa

Trong cuộc sống có 5 yếu tố (ngũ hành) để hình thành lên vật chất: Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa. Tuổi của gia chủ sẽ ứng với 1 trong 5 hành, mỗi hành sẽ hợp với màu sắc riêng.

binh-phong-thuy-dm-2
Bình phong thủy phù hợp với người mệnh Thổ

Tùy theo mỗi bản mệnh mà gia chủ sẽ có lựa chọn màu sắc tương sinh, hòa hợp tương ứng. 

Cách đặt bình gốm phong thủy đúng

Các loại bình gốm sứ thường được đặt những nơi uy nghiêm, trang trọng trong không gian. Tuy niên gia chủ cũng cần lưu ý một vài điều như sau:

  • Bình phải được đặt ở những nơi vững chắc, uy nghiêm, trang trọng.
  • Nên đặt bình ở những nơi có không gian thoáng đãng, để dễ chiêu tài lộc vào nhà.
trung-bay-binh-hut-loc
Đặt bình hút lộc ở những nơi thoáng khí, sáng sủa, dễ hút vận khí
  • Những bình lộc bình cỡ lớn thì nên kê lên đế, sắp xếp 2 bên cân đối/
  • Bình gốm phong thủy thuộc hành Thổ, thì bài trí tốt nhất là ở hướng Tây Nam trong không gian kiến trúc.

Những vị trí thích hợp đặt bình phong thủy

Địa chỉ mua bình gốm phong thủy chiêu tài lộc

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp bình phong thủy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng với mức giá thành tốt nhất.

binh-hut-loc-21
Sàn Gốm – Địa chỉ tin cậy cung cấp bình gốm Bát Tràng

Tại Sàn Gốm, tất cả các mẫu bình gốm phong thủy đều được những người thợ thủ công Bát Tràng trau chuốt tỉ mỉ. Kiểm tra nghiêm ngặt, chặt chẽ rồi mới giao cẩn thận đến khách hàng.

trung-bay-binh-hut-loc-o-dau
Quy trình sản xuất bình hút lộc tại Sàn Gốm

Đặc biệt, Sàn Gốm có những mức giá hợp lý và nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Bất cứ khách hàng nào cũng có thể sở hữu một chiếc bình phong thuỷ chiêu tài đổi vận.

binh-hut-loc
Đến Sàn Gốm để mua được những mẫu bình phong thủy chất lượng nhất

Giờ đây, khách hàng đã có thể mua đồ gốm sứ online một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, hoàn toàn an tâm với chính sách vận chuyển và đổi trả phù hợp.

Hãy liên hệ với Sàn Gốm để được tư vấn và đặt mua bình gốm phong thủy đẹp, chất lượng với giá tốt nhất!

Xem thêm